🌗🌓 مرهمى بر زخمهاى روانى

حمله با تبر بر ريشهء ديگران و يا با زخمى كردن ديگران به هر روش ، به مرهم درد ها و زخمهای چركين ساليان سال خود دست نخواهیم یافت.

اينك وقت آن است که شمشیر را بر زمین بگذاریم و روی محل زخم ها دستى بکشیم. حس كنيم ، لمس کنیم و سوگوار لحظاتی شویم که به جای مراقبت و تیمارداری از خود، صرف جنگجويى هاى بى ثمر كرديم.